Všeobecné obchodní podmínky Vestour

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Cestovní agentura Vestour

Ing. Klára Veselá, BSc
Okrouhlá 153
680 01 Boskovice

IČO: 01370375
(dále jen CA Vestour)

je oprávněna nabízet a zprostředkovávat pobyty, zájezdy, ubytování, letenky a další služby cestovního ruchu (dále jen služby) cestovních kanceláří a aerolinií (dále jen pořadatelé služeb) dle níže uvedených podmínek.

CA Vestour je oprávněna zprostředkovávat výše uvedené služby jak svým zákazníkům, tak zákazníkům svých dalších smluvních partnerů.

CA Vestour prohlašuje, že všechny cestovní kanceláře, jejichž služby nabízí, jsou pojištěny proti úpadku v místě svého sídla.

CA Vestour zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách.

CA Vestour je výhradně smluvním partnerem pořadatelů služeb.

 

2. Povinnosti zákazníka

2. 1 Cestovní doklady a víza

Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní, země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.

Dále je zákazník povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení. Případné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová a nebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení jdou výlučně k tíži zákazníka. Společnost není za tyto škody odpovědná, a to ani za případné zmeškání odletu zákazníkem z některého z důvodů uvedených v předchozí větě či z důvodu obdobného. Společnost též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby a neručí ani za to, že bude možno náhradní služby zákazníkovi na požadovaný náhradní termín zajistit.

Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá společnost CA Vestour z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. CA Vestour však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Vyhrazuje si také právo na případné možné změny od posledního data aktualizace těchto informací.

 

2.2 Nástup cesty

Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů.

CA Vestour nezajišťuje dopravu na letiště odletu, a tudíž za tuto dopravu neručí. Zákazník by měl zvolit vhodný způsob dopravy na letiště, tak aby se na letiště dostavil včas a řádně.

Případné finanční či materiální ztráty spojené s cestou na letiště odletu jdou k tíži zákazníka.

Na letišti je zákazník povinen se řídit pokyny letecké společnosti a pokyny personálu letiště. V případě nepředpokládaného zpoždění letu je zákazník povinen se odbavit dle původního plánu a časů uvedených na letenkách a v instrukcích.

V destinaci je zákazník povinen se řídit pokyny zástupce pořadatele služeb a pokyny hotelového personálu.

 

2.3 Nadměrná zavazadla a přeprava zvířat

V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) nebo přepravy zvířat je zákazník povinen o tomto záměru informovat cestovní agenturu, a to ještě před úhradou služeb. CA Vestour si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude umožněno pořadatelem služeb.

V případě že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platných ceníku pořadatele služeb.

 

3. Uzavření smlouvy o zájezdu / závazné přihlášky

Uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem služeb a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  • objednávka služeb zákazníkem
  • zaslání potvrzení o rezervaci služeb cestovní agenturou CA Vestour
  • potvrzení správnosti údajů zákazníkem a úhrada služeb zákazníkem
  • závazné zaknihování služeb cestovní agenturou CA Vestour

3.1 Objednávka služeb

Jednotlivé služby je možno objednat:

  • prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách
  • e-mailem
  • telefonicky
  • osobně

CA Vestour si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb.

Při zadávání věku účastníka je třeba, aby zákazník uvedl údaj odpovídající skutečnosti v den návratu z dovolené.

V případě odmítnutí objednávky bude CA Vestour kontaktovat zákazníka.

 

3.2 Potvrzení objednávky služeb

Zákazník před odesláním objednávky z webových stránek CA Vestour potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami CA Vestour, všeobecnými obchodními podmínkami pořadatelů služeb a souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb, jedná se o informace uvedené v originálním katalogu pořadatele.

Zákazník na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, pokyny k úhradě s cenovou kalkulací, všeobecné obchodní podmínky CA Vestour a všeobecné obchodní podmínky příslušných pořadatelů služeb v českém jazyce.

V případě letenek je zákazník povinen se informovat o příslušném tarifu u konkrétních letenek. Podle druhu tarifu se liší podmínky pro stornování a možnosti administrativních úkonů (např. změny účastníka).

 

3.3 Platba

Ceny uvedené v nabídce CA Vestour jsou konečné a stanovené pořadatelem služby.

CA Vestour vyzve zákazníka po odeslání objednávky k úhradě ceny nabízených služeb.

Veškeré poplatky za změny nebo za další služby jsou vyžadovány od zákazníka ze strany CA Vestour ihned.

 

3.3.1 Způsob platby

Informace o ceně zájezdu, způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu/závazné přihlášce. Obecně platí, že u zájezdů objednávaných více jak 30 dní před odjezdem, platí zákazník zálohu dle podmínek CK (obyčejně 50% z celkové ceny zájezdu) v den podpisu cestovní smlouvy a doplatek nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně jak 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem na účet CA Vestour nebo složením hotovosti v bance.

Naše číslo účtu u Komerční banky, a.s. je 229018356/0300, variabilní symbol – číslo Vaší cestovní smlouvy.

Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet.

CA Vestour nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany zákazníka.

 

3.4 Závazné zaknihování

Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání platby na účet CA Vestour.

Do doby uhrazení celkové ceny služby není pořadatel služby povinen vystavit cestovní doklady nebo provádět jiné úkony.

Pořadatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od cestovní smlouvy i po uhrazení částky od klienta nebo po potvrzení o zaknihování služeb.

 

3.5 Potvrzení o zaknihování služeb

CA Vestour je povinna po závazném zaknihování služeb u pořadatele poslat zákazníkovi cestovní smlouvu, jejíž funkci v tomto případě plní potvrzení o zaknihování. Zákazník je povinen překontrolovat toto potvrzení o zaknihování a potvrdit jeho přijetí dle pokynů CA Vestour. Pokud klient takto neučiní do konce provozní doby v den zaplacení služeb CA Vestour, bude CA Vestour považovat potvrzení o zaknihování za odsouhlasené.

CA Vestour zákazníka upozorňuje, že v potvrzení o zaknihování se mohou vyskytnout rozdíly nebo dodatky od pořadatele služeb, které nebyly uvedeny v cestovní přihlášce. Informace uvedené v potvrzení o zaknihování jsou nadřazeny všem ostatním informacím.

 

5. Odstoupení a storno

Do doby závazného zaknihování je odstoupení od objednávky bezplatné.

Po závazném zaknihování v rezervačním systému pořadatele služby se odstoupení od cestovní smlouvy a všechny změny řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele služby a jeho platnými ceníky. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu ceníku dle aktuálního data. Pro případný přepočet bude použit aktuální kurz platný ke dni odstoupení od smlouvy.

V případě objednání pobytu, jednodenního výletu či jiné služby, kdy je CA Vestour jediným pořadatelem, jsou stornopodmínky následující:

a) základní stornopoplatek 10% z ceny zájezdu (min. však 300 Kč), pokud ke zrušení dojde dříve než 60 dnů před plánovaných odjezdem

b) zvýšený stornoploplatek

30% z celkové ceny zájezdu při stornu v období 60 - 30 dnů před odjezdem

50% z celkové ceny zájezdu při stornu v období 29 - 15 dnů před odjezdem

75% z celkové ceny zájezdu při stornu v období 14 - 04 dny před odjezdem

100% z celkové ceny zájezdu při stornu později nebo nenastoupením cesty

 

Výše uvedené poplatky se účtují za každou stornovanou osobu. 

 

Zakoupené zájezdy či pobyty ostatních CK, kdy je CA Vestour zprostředkovatelem, se řídí storno podmínkami pořádající CK.

Při zakoupení voucheru ze Slevomatu nebo jiného slevového portálu již není možné voucher stornovat (tzn. storno poplatky 100%).

 

CA Vestour si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu v případě nenaplnění kapacity zájezdu.

 

6. Reklamace

Pokud CA Vestour obdrží reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi obratem písemně potvrdí. Bez potvrzení o příjmu reklamace od CA Vestour není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty.

6.1 Reklamace služeb pořadatele

Reklamaci k sjednané službě je třeba zaslat písemně přímo pořadateli služby, s připojeným reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem pořadatele služby, fotografiemi atd. 

Podání písemné reklamace musí proběhnout do 30 dnů od návratu z cesty. Při reklamačním řízení je třeba respektovat reklamační řády pořádajících CK. Pořadatel služby je povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené tříměsíční lhůty.

CA Vestour nezodpovídá za pořadatelem poskytnuté služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení (např. účtenky, palubní lístek, doklad o ztrátě/poškození zavazadel vystavený leteckou společností, protokol sepsaný s delegátem cestovní kanceláře) vyhrazuje si CA Vestour odmítnout pomoc a asistenci.

6.2 Reklamace služeb CA Vestour

Reklamaci služeb společnosti CA Vestour je třeba zaslat písemně do 30 dnů od události, jež je předmětem reklamace, na adresu sídla CA Vestour. Ta je povinna vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty 30 dnů.

 

7. Ochrana a soukromí

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u CA Vestour podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou pouze zpřístupněny příslušnému pořadateli služby a nebo osobám oprávněným nabízet služby.

 

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník na webových stránkách CA Vestour potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami CA Vestour a uvedeným postupem. Potvrzuje také, že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.

Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a nebo ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem a CA Vestour se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a dopravců.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2017